Hosting por dinahosting.
LAZOS Pro-Solidariedade

Estatutos

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, FINS DOMICILIO E ÁMBITO TERRITORIAL DE ACCIÓN

 

Artigo 1º

Ao amparo do previsto en e Art. 22 da Constitución Española (CE), o establecido na Lei 19/11/1964 de 24 de decembro, Decreto 1.440/1965 e demais disposicións, constituír en Narón a ASOCIACION LAZOS PROL SOLIDARIEDADE-Comité antisida de Ferrol, adaptándose a s Lei 1/2002 de 22 de marzo segundo determina a disposición transitoria 1ª da devandita Lei Orgánica. do réxime da Asociación determinarase polo disposto nos `presentes Estatutos.

 

Artigo 2º

A Asociación non ten ánimo de lucro e os seus fins serán os seguintes:

 • A prevención do VIH e da sida, doutras Infeccións de transmisión sexual e das hepatites virales B e C
 • A prevención das drogodependencias e a redución dos riscos asociados ao uso de sustancias psicoactivas legais e ilegais.
 • A promoción do diagnóstico precoz do VIH, Hepatite virales e outras Infeccións.
 • A prevención da exclusión social.
 • A defensa, en todos os ámbitos, dos dereitos e responsabilidades dos/as infectados /as polo VIH, dos/as afectados//as polas drogas e pola exclusión social, até a normalización da atención sanitaria, social, laboral e afectiva.
 • A participación en protocolos clínicos, estudos e grupos de traballo para garantir o acceso a novos fármacos para o tratamento do VIH, o tratamento das drogodependencias, das patoloxías psiquiátricas e das Hepatites B e C, en condicións éticas, seguras e equitativas..
 • A promoción e publicación de artigos, estudos e outras publicacións relacionadas coas actividades da Asociación.
 • A denuncia ante as autoridades competentes sobre a vulneración dos dereitos das persoas obxecto de atención, en todos os ámbitos.
 • A atención e asistencia dos beneficiarios das actividades baseadas na solidariedade e no respecto aos dereitos humanos

 

Para o cumprimento dos fins establecidos, a Asociación poderá organizar as seguintes actividades:

 • Promover accións preventivas que reduzan o número de persoas afectadas e infectadas e mellorar a súa calidade de vida.
 • Promover proxectos que reduzan o acceso temperán ás sustancias ilegais, que contemplen a redución de riscos e diminución de danos asociados ao consumo das mesmas.
 • Promover Accións destinadas ao diagnóstico temperán do VIH, as hepatites virales e outras Infeccións ou enfermidades.
 • Promover accións que melloren as condicións de vida das persoas en situación de exclusión social ou en risco.
 • Promover accións de protección dos dereitos e deberes das persoas afectadas polo VIH, as drogas e a exclusión social.
 • Promover a participación da Asociación, como intermediaria das persoas obxecto de atención, en protocolos clínicos, estudos e grupos de traballo que garantan o acceso a novos fármacos para o tratamento do VIH, o tratamento das drogodependencias, das patoloxías psiquiátricas e das Hepatites B e C, en condicións éticas, seguras e equitativas.
 • Promover os resultados de traballos e investigacións da Asociación, relacionados coas actividades que se desenvolvan.
 • Promover o respecto aos Dereitos Humanos e denunciar aquelas situacións nas que se vulneren os mesmos.
 • Promover accións baseadas na Solidariedade cara ás persoas máis vulnerables conforme á protección dos Dereitos Humanos.
 • Colaboración con asociacións semellantes que existan ou poidan existir tanto no territorio español como noutros países, xa sexan colectivos públicos ou privados.
 • Gabinete de asesoramento e orientación social e psicolóxica
 • Axudar ao asociado e aos/as usuarios/as na súa relación coas distintas administracións.
 • Programar e desenvolver cursos, proxeccións, conferencias e actos culturais, deportivos e de lecer.
 • Promover accións destinadas a favorecer a inclusión social e laboral das persoas que se atopan en risco de exclusión social.
 • Promover accións destinadas a mellorar a atención sanitaria e social das persoas en risco de exclusión social, tanto nas administracións públicas, como en organizacións privadas.
 • Promover a participación das persoas en risco de exclusión social en actividades da asociación ou naquelas, que estas persoas, puidesen propor, sempre que estivesen de acordo cos fins e obxectivos estatutarios da asociación.

 

Artigo 3º

A sede da Asociación LAZOS Prol Solidariedade-comité antisida de Ferrol establecerase na C/ Dr. Fleming nº 8-10 Baixo, 15401 de Ferrol.

 

Artigo 4º

O ámbito de actuación será Autonómico e poderán ser creados locais sociais noutras cidades mediante acordo da Xunta Directiva, que terá atribucións para cambiar tanto o domicilio social como os locais, dando conta do seu acordo ao organismo encargado do rexistro e supervisión.

 

 

CAPITULO II

ORGANOS DIRECTIVOS E FORMA DE ADMINISTRACIÓN

 

Artigo 5º

O órgano supremo será a Asemblea de Socios ou Asemblea Xeral que poderá ser ordinaria ou extraordinaria. Estas estarán integrados/as por todos os socios que se atopen en pleno uso dos seus dereitos social.

 

Artigo 6º

A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase polo menos unha vez ao ano.

 

Artigo 7º

Serán competencias da Asemblea Xeral ordinaria o seguinte:

 1. Aprobar en se caso, a xestión pola Xunta Directiva.
 2. Examinar e aprobar o estado de contas
 3. Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta Directiva en orde ás actividades da Asociación.
 4. Fixar as cotas de entrada, ordinarias ou extraordinarias.

 

Articulo 8º

A Asemblea Xeral extraordinaria reunirase tantas veces como sexa necesario, previo acordo da Xunta Directiva ou por petición dun número de socios que supoña como mínimo o 10 % dos que se en pleno uso dos seus dereitos sociais.

 

Artigo 9º

Serán competencias da Asemblea Xeral extraordinaria:

 1. A modificación dos presentes estatutos.
 2. A disolución da asociación.
 3. Nomeamento da Xunta Directiva.
 4. Disposición e alleamento de bens.
 5. Constitución dunha federación ou a integración nela se xa existise.

 

Artigo 10º

As convocatorias das Asembleas xerais serán comunicadas por escrito, expresando o lugar, a data e a hora da reunión, así como a orde do día.

Entre a convocatoria e a data da celebración deberán mediar cando menos 15 días.

 

Artigo 11º

Sen prexuízo das facultades da Asemblea Xeral a asociación estará rexida por unha Xunta Directiva, que estará composta por:

- Presidente

- Secretario

- Tesoureiro

- Vocais

 

Todos os cargos deberán recaer en socios da Asociación e terán unha duración de CATRO anos, e renovaranse a medias: na primeira quenda serán renovados o/o Tesoureiro/a e dous vogais, e na segunda quenda, ao ano seguinte, renovarase o/o Presidente/a, o/o Secretario/a e o resto de vogais, se os houbese.

 

Artigo 12º

A Xunta Directiva reunirase polo menos CATRO veces ao ano cando o determine o Presidente ou o solicite calquera dos seus membros. A convocatoria será comunicada por escrito e cun prazo de antelación de CINCO días. Quedará validamente constituída cando asistan máis da metade dos compoñentes. Estes poderán causar baixa por incumprimento das súas obrigacións, por denuncia comunicada por escrito á Xunta Directiva e por expiración do mandato. En mellor caso, continuará no cargo até a aceptación do que o vaia a substituír.

 

Artigo 13º

As funcións da Xunta Directiva serían as seguintes:

 1. Dirixir as actividades sociais
 2. Levar a xestión administrativa e económica da Asociación.
 3. Executar os acordos da Asemblea xeral
 4. Elaborar e someter á aprobación da Asemblea Xeral os orzamentos anuais e estado de contas.

 

Artigo 14º O PRESIDENTE

Ao/o Presidente/a correspóndelle:

 1. A representación legal da Asociación
 2. Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.
 3. Cumprir e facer cumprir os acordos tomados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.
 4. Ordenar os gastos e pagos da Asociación.
 5. Terá as facultades que a lei lle outorga como representante legal e público da Asociación
 6. Abrir e pechar as sesións da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva, manter nelas a orde, conceder e denegar a palabra e dirixir os debates. Coordinará o traballo Xeral do resto da Xunta Directiva.
 7. Autorizar coa súa firma as comunicacións, escritos e documentos da Asociación que así o requiran. As actas e certificados que libre o/o Secretario/a levarán o seu visto e prace.
 8. Executar os acordos dos órganos representativos da Asociación asinando cuantos documentos públicos ou privados sexan necesarios ao efecto.
 9. Co acordo da Xunta Directiva poderá delegar todas ou algunha das anteriores facultades noutras acodes membros da Asociación.

Artigo 15º O VICEPRESIDENTE

O/o Vicepresidente/a que poida ser elixido posteriormente, substituirá ao Presidente en caso de ausencia, enfermidade ou morte e terá as funcións que nel/ela delegue o Presidente.

 

Artigo 16º O SECRETARIO

Ao Secretario/a correspóndelle o funcionamento administrativo da asociación, é dicir.

 1. Custodiar os libros e documentos, excepto os de contabilidade, así como o arquivo.
 2. Redactar e anotar nos libros correspondentes as reunións da Xunta Directiva da Asemblea Xeral.
 3. Expedir certificacións co visto e prace do presidente.
 4. Redactar a memoria anual da asociación
 5. Levar ao día o ficheiro cos nomes e datos dos socios afiliados, así como as altas e baixas dos mesmos.
 6. Executar os acordos estatutarios adoptados, baixo a supervisión.

 

Articulo 17º O TESOUREIRO E OS VOGAIS

O/o tesoureiro/a terá baixo a súa responsabilidade o funcionamento económico da asociación, e correspóndelle:

 1. Recadar os fondos da entidade, custodiar os e investilos como determine a Xunta Directiva.
 2. Efectuar os pagos, co visto e prace do presidente
 3. Dirixir a contabilidade.
 4. Levar o libro de estados de contas, coas indicacións de ingresos, gastos e saldo.
 5. Confeccionar o estado de contas anual.

Os/as vogais da Xunta Directiva terán misións específicas encomendadas por acordo desta. O seu número máximo será de CINCO (5) e pode non haber ningún en ocasións, se así o determina a Xunta Directiva. As vacantes que se produzan na Xunta Directiva serán cubertas provisionalmente entre os seus membros até a elección definitiva pola asemblea xeral extraordinaria.

 

Artigo 18º OBRIGACIÓNS DOCUMENTAIS E CONTABLES

A asociación disporá dunha relación actualizada llos seus asociados, unha contabilidade que permita obter a imaxe fiel do patrimonio, do resultado e da situación financeira da asociación, así como as actividades realizadas, un inventario dos seus bens e un libro de actas das reunións dos seus órganos de goberno e representación. Levará a súa contabilidade conforme ás normas que lles resulten de aplicación.

 

Os asociados poderán acceder a toda a documentación que se relaciona no parágrafo anterior, a través dos órganos de goberno e representación, nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1.999, de 13 de Decembro, de protección de datos de carácter persoal.

 

As asociados poderán acceder a toda a documentación que se relaciona no parágrafo anterior, a través dos órganos de representación, nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1.999, de 13 de Decembro, de protección de datos de carácter persoal.

 

As contas da Asociación aprobaranse anualmente pola Asemblea Xeral.

 

 

CAPÍTULO III

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E PERDA DA CALIDADE DE SOCIO/A DEREITOS

E DEBERES DOS MESMOS

 

Artigo 19º

Poderán pertencer á Asociación aquelas persoas maiores de idade e con capacidade de obrar que teñan interese no desenvolvemento dos fins da mesma e cuxa solicitude de ingreso sexa admitida pola Xunta Directiva, previo acordo da Asemblea Xeral. Así mesmo poderán pertencer os menores de idade, con permiso paterno ou do seu titor, podendo asistir ás reunións con voz pero sen voto até a maioría de idade.

 

Artigo 20º

Perderase a condición de socio por algunha das causas seguintes:

 1. Por desexo do asociado, mediante escrito dirixido á Xunta Directiva ou á Asociación.
 2. Por falta de pago das cotas de 12 mensualidades.
 3. Por expulsión, motivado polo incumprimento reiterado dos estatutos, previa audiencia do interesado pola Xunta Directiva, cuxo acordo será recurrible ante a Asemblea Xeral.
 4. Por falta de pagamento da cota asociativa durante 1 ano sen atender ao requirimento para o seu abono.

 

En calquera caso, incluído o de separación voluntaria da Asociación, non se percibirá a participación patrimonial inicial ou outras achegas económicas realizadas á Asociación.

 

Artigo 21º

Dentro da Asociación existirán as seguintes clases de socios:

 • Socios fundadores, que son os que participaron a acta de constitución.
 • Socios de número, que son os que ingresen despois da constitución.
 • Socios de Honra ou de mérito, que son os que polo seu prestixio, axudas ou colaboración fáganse acredores ao seu nomeamento pola Xunta Directiva.

 

Os socios fundadores e numerarios ostentarán os dereitos seguintes:

 1. A participar nas actividades da Asociación e nos órganos de goberno e representación, a exercer o dereito de voto, así como a asistir á Asemblea Xeral, de acordo cos estatutos.
 2. A ser informados acerca da composición dos órganos de goberno e representación da Asociación, do seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade.
 3. A ser ouvido con carácter propio á adopción de medidas disciplinarias contra el e a ser informado os feitos que dean lugar a tales medidas, debendo ser motivado o acordo que, no seu caso, impoña a sanción.
 4. A impugnar os acordos dos órganos da Asociación que estime contrarios á Lei ou aos Estatutos.

 

Artigo 22º

Os socios Fundadores e Numerarios terán as obrigacións seguintes:

 1. Compartir as finalidades da Asociación e colaborar para a consecución das mesmas.
 2. Pagar as cotas, derramas e outras achegas que, con arranxo aos Estatutos, poidan corresponder a cada socio.
 3. Cumprir o resto de obrigacións que resulten das disposicións estatutarias.
 4. Acatar e cumprir os acordos v válidamente adoptados polos órganos de goberno e representación da Asociación.
 5. Ser elector e elixido os cargos.

 

Os socios de honra e de mérito terán as mesmas obrigacións fóra dos artigos 2 e 5. Os seus dereitos tamén serán os mesmos, salvo os sinalados nos artigos 2 e 4

 

 

CAPÍTULO IV

PATRIMONIO FUNDACIONAL, RECURSOS ECONÓMICOS

 

Artigo 23º

O patrimonio fundacional co que conta a Asociación no momento da súa constitución é nulo

 

Artigo 24º

Os recursos económicos estarán constituídos por:

 1. As cotas de entrada, ordinarias ou extraordinarias dos socios.
 2. As subvencións, legados ou herdanzas que puidesen recibir de forma legal por parte dos Asociados ou terceiras persoas.
 3. Calquera outro recurso lícito.

 

Os beneficios obtidos pola Asociación derivados do exercicio de actividades económicas, incluídas as prestacións de servizos deberán destinarse, exclusivamente, ao cumprimento dos seus fins, sen que caiba en ningún caso a súa repartición entre os asociados nin entre os seus cónxuxes ou persoas que convivan con aquelas con análoga relación de afectividad, nin entre os seus parentes, nin a súa cesión gratuíta a persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

 

O peche do exercicio asociativo e económico o será a 31 de decembro de cada ano.

 

 

CAPÍTULO V

DISOLUCIÓN E APLICACIÓN DO CAPITAL SOCIAL NO SEU CASO

 

Artigo 25º

A Asociación poderá disolverse polas seguintes causas:

 1. Pola vontade dos socios, mediante acordo adoptado en Asemblea Xeral extraordinaria convocada ao efecto e con maioría da metade máis un dos asociados que se achen en pleno uso dos seus dereitos sociais.
 2. Polas causas determinadas no artigo 39 do código civil.
 3. Por sentenza xudicial.

 

Artigo 26º

En caso de disolución, nomearase unha comisión liquidadora a cal efectuará a liquidación, enajenando os bens sociais, pagando as súas débedas, cobrando os seus créditos e fixando o haber líquido resultante se o houber.

 

CORRESPONDE AOS LIQUIDADORES:

 1. Velar pola integridade do patrimonio da Asociación.
 2. Concluír as operacións pendentes e efectuar as novas que sexan precisas para a liquidación.
 3. Cobrar os créditos da Asociación.
 4. Liquidar o patrimonio e pagar aos acredores.
 5. Aplicar os bens sobrantes da Asociación aos fins previstos nos estatutos.
 6. Solicitar a cancelación dos asentos no REXISTRO.

 

En caso de insolvencia da Asociación os órganos de representación ou, se é o caso, os liquidadores haberán de promover inmediatamente o oportuno procedemento concursal, ante o xuíz competente.

 

Artigo 27º

O haber resultante, unha vez efectuada a liquidación, doarase á/s entidade/é benéfica/s ou Asociacións non lucrativas similares á constituída, que se determinou na Asemblea Xeral extraordinaria na que se acordou a disolución.

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Con carácter subsidiario aos estatutos e aos acordos validamente adoptados polos seus órganos de goberno, en todo canto non está previsto aplicarase a vixente lei 1/2002, de 22 de marzo, de Asociacións, e demais disposicións complementarias.

 

DILIXENCIA

Faise constar que estes estatutos van conformes ás modificacións acordadas na Asemblea Xeral extraordinaria de data 1 de Xuño de 2011, para adecuar os cambios estatutarios ás necesidades e demandas actuais da Asociación.