Hosting por dinahosting.
LAZOS Pro-Solidariedade

quen somos?

A Asociación LAZOS Pro-Solidariedade-Comité Antisida de Ferrol é unha organización de carácter non lucrativo e non gobernamental fundada en 1995, na cidade de Ferrol (A Coruña), por afectados/as polo VIH e profesionais do ámbito social e sanitario. LAZOS xorde como unha iniciativa comunitaria e de resposta cidadá ao VIH e a SIDA.

As case dúas décadas de historia permitiunos ser testemuñas de moi importantes avances. Dezaoito anos dos que podemos destacar o drama dos primeiros tempos, onde a nosa actividade principal baseábase no acompañamento no final das vidas das persoas con SIDA. Pouco tempo despois, a finais do 96, somos testemuñas dun fito histórico. Contamos cun novo arsenal terapéutico, unha nova familia de fármacos antirretrovirais chamados Inhibidores da proteasa. A partir dese momento a morte deixa ser parte das nosas vidas e do noso traballo diario.

Neste novo escenario, onde aumenta a esperanza e calidade das persoas con VIH reformulámonos os nosos obxectivos, as nosas prioridades e as accións que imos desenvolver a partir desta nova realidade e de acordo a este novo escenario.

En LAZOS sempre temos presentes as necesidades das persoas con VIH, a defensa dos seus dereitos tratando de estar presente nos espazos non cubertos polas Administracións Públicas, ou complementando a estas. Lazos, constitúese como unha organización de iniciativa solidaria, onde todas as actuacións e intervencións realízanse desde a horizontalidade no trato, baixo principios de autoaxuda e baseados no respecto aos dereitos humanos, fomentando como obxectivo final, a autonomía das persoas.

Equipo técnico

Até o ano 2006, as actividades da entidade nútrense de voluntarios/as para desenvolver as actividades da entidade. Con todo a partir desa data e co fin de dar unha resposta eficaz ás problemáticas derivadas do VIH e a SIDA , e obter o impacto desexado, contamos con persoal técnico que coordinará as accións que se promovan desde a entidade e de acordo aos seus obxectivos.

Actualmente contamos con psicólogo (responsable da área de incorporación social), Educador (responsable da área de saúde), Técnica de prevención (Pedagoga e responsable da área de prevención e do voluntariado) e traballadora Social (responsable da área de Inclusión social). Ademais deste equipo técnico, contamos coa participación regular de aproximadamente 20 persoas voluntarias tutorizadas polo persoal técnico da entidade.

Actualmente traballamos en rede e en coordinación con outras plataformas dá ámbito Estatal e Europeo. LAZOS é membro fundador da Coordinadora Estatal de VIH/SIDA (CESIDA) e membro do Foro Europeo de Pacientes (EUPATI).

O presidente actual da entidade, José Carlos Varela é Secretario Xeral de CESIDA, membro do Foro Español de Activistas en Tratamentos (FEAT) e responsable de CESIDA ante o Comité Asesor Consultivo (COAC) do Plan Nacional sobre a Sida (Ministerio de Sanidade).

 

Prioridades e áreas de intervención

Desde os inicios da entidade traballamos con poboacións especialmente vulnerables ao VIH e á Sida. Esta vulnerabilidade víase especialmente incrementada polo contexto social onde interactuaban as persoas que atendemos e pola falta de cobertura das súas necesidades máis básicas. Iso levounos a determinar que se queriamos incidir no elemento saúde/enfermidade como factor determinante de vulnerabilidade e onde debiamos de realizar un esforzo adicional naqueles aspectos e intervencións de tipo social, que puidesen contribuír a cubrir as súas necesidades básicas.

En canto á área da saúde, e especialmente no noso campo de actuación, o do VIH, as hepatites virales e a coinfección (VIH-VHC) sempre tivemos en conta que existe un número de persoas que non acoden de forma regular aos recursos normalizados de saúde, o que aumenta a súa vulnerabilidade en termos de mantemento e control da saúde. Tamén consideramos que este grupo tiña dificultades de acceso ás probas diagnósticas, o que lles sitúa en situación de desvantaxe con respecto aos que acceden ás probas diagnósticas de forma regular. Se desde as nosas actuacións lógrase favorecer o acceso ás probas diagnósticas e por extensión aos seus tratamentos, lograríamos mellorar a súa calidade de vida. .

Todo iso, suxírenos a organización do noso traballo e o establecemento das prioridades das nosas actuacións, propóndose as seguintes áreas de intervención:

  • Área de inclusión social
  • Área de Incorporación laboral
  • Área de diagnóstico precoz
  • Área de prevención e promoción da saúde