Hosting por dinahosting.
LAZOS Pro-Solidariedade

Epidimioloxia

A nivel Mundial. Segundo o Informe ONUSIDA de 2008:

Estímase que, en todo o mundo, 33 millóns [30 millóns e 36 millóns] de persoas vivían con VIH en 2007.

A porcentaxe mundial de persoas que viven con VIH estabilizouse desde o ano 2000.

En 2007, rexistráronse 2,7 millóns de novos casos de infección por VIH e 2 millóns de falecementos relacionados coa sida.

A taxa de novas infeccións por VIH diminuíu en varios países pero, a nivel mundial, o aumento de novas infeccións noutros países contrarresta estas tendencias favorables.

En 14 dos 17 países africanos que contan con datos de enquisas con alta fiabilidade, a porcentaxe de embarazadas novas (15-24 anos) que viven con VIH diminuíu desde o período 2000-2001. En 7 países, a caída do número de infeccións igualou ou excedeu a redución do 25% establecida como obxectivo para 2010 na Declaración de compromiso.

A medida que aumentou o acceso ao tratamento no últimos dez anos, diminuíu o número anual de falecementos por SIDA.

África subsahariana continúa sendo a rexión máis afectada polo VIH e, en 2007, correspondéronlle o 67% de todas as persoas que viven con VIH e o 72% dos falecementos relacionados coa SIDA. Con todo, algúns dos aumentos máis preocupantes no número de novas infeccións rexístranse en países moi poboados doutras rexións, como Indonesia, a Federación de Rusia e diversos países de ingresos altos.

A nivel mundial, a porcentaxe de mulleres entre as persoas que viven con VIH mantívose estable (no 50%) durante varios anos, aínda que a proporción de infeccións nas mulleres está a aumentar en varios países.

Epidemiología do VIH en España: Rexistro Nacional de VIH (SINIVIH)

Diagnósticos de VIH Ano 2011: Notificáronse 2.763 novos diagnósticos de VIH neste ano, o que supón unha taxa de 84,1/millón de habitantes. O 83% eran homes e a mediana de idade foi de 35 anos. A transmisión en homes que manteñen relacións sexuais con homes (HSH) foi a máis frecuente, 54%, seguida da heterosexual, 31%, e a que se produce entre usuarios de drogas inxectadas (UDI), 5%. O 37% dos novos diagnósticos de infección polo VIH realizouse en persoas orixinarias doutros países. O 46% do global dos novos diagnósticos presentaron diagnóstico tardío.

Tendencia período 2007-2011: Aprécianse diferentes tendencias na incidencia de novos diagnósticos de VIH segundo mecanismo de transmisión: a tendencia é descendente en UDI (10,2/millón de habitantes en 2007 fronte a 4,5/millón en 2011); na transmisión heterosexual as taxas tenden a estabilizarse, sobre todo tendo en conta o atraso na notificación; e aumentan claramente os novos diagnósticos en HSH (93,1/millón poboación masculina en 2007 fronte a 109,4 en 2011).

Dado o peso crecente que esta última categoría de transmisión ten no conxunto dos novos diagnósticos, o incremento nas súas taxas repercute sobre as globais. Ao longo do período, tanto o número de persoas estranxeiras (973 en 2007 fronte a 875 en 2011) como o porcentaxe que representan, permanece estable. O diagnóstico tardío diminúe no grupo de HSH desde 41% en 2007 até 37% en 2011, o que repercute sobre os datos globais.

Rexistro Nacional de Casos de SIDA.

Ano 2011: Notificáronse 844 casos, que tras corrixir por atraso na notificación, estímase serán 1.038. O 79% eran homes, e a mediana de idade foi de 42 anos. Os casos en heterosexuais supuxeron o 32% do total, os HSH o 30%, e os *UDI o 25%.

Tendencia

Desde o inicio da epidemia en España notificáronse un total de 81.855 casos de sida. Con respecto ao 2010, no ano 2011 evidenciouse un descenso do 13% no número de casos entre os homes e un 18% entre as mulleres. Esta tendencia descendente obsérvase no tres principais categorías de transmisión. A proporción de casos de SIDA en persoas cuxo país de orixe non é España ha ir subindo progresivamente desde o ano 1998 até alcanzar o 30% en 2011. No último quinquenio, a tuberculose de calquera localización seguiu sendo a enfermidade indicativa de sida máis frecuente, afectando ao 28% dos casos; séguelle a pneumonía por Pneumocystis Jirovecii (23%) e a candidiasis esofágica (13%)