Hosting por dinahosting.
LAZOS Pro-Solidariedade

Apoio hospitalario

As persoas co VIH necesitan ter acceso tanto aos coidados médicos como a servizos que lles axuden a adoptar e manter comportamentos saudables. Estes servizos deben estar diversificados de modo que atendan necesidades individuais diferentes, e neles teñen distintos espazos a ONG e os profesionais sanitarios multidisciplinares (médicos/as, persoal de enfermaría, psicólogos/as, educadores/as, farmacéuticos/as etc.)

 Este programa, iniciado en 2006, dá resposta a unha necesidade existente, en materia de prevención e promoción da saúde en persoas xa afectadas polo VIH e a SIDA no contexto hospitalario.

 A través deste programa, educadores e educadoras de pares, debidamente formados/as, apoian o labor realizado nas unidades hospitalarias, favorecendo nos e as pacientes a adherencia aos tratamentos, seguimento e a atención psicosocial. Para iso, o equipo de educadores/as anualmente recibe formación específica en educación para a saúde e VIH.

 Baséase nunha metodoloxía de educación entre iguais, xa que utiliza un modelo horizontal de comunicación, diferente ao clásico modelo xerárquico ou vertical, facilitando a comunicación e a confianza.

 Baseado na prevención positiva, cuxas intervencións están dirixidas a protexer a súa saúde e mellorar a súa calidade de vida, atrasar o progreso da infección, evitar contraer novas ITS e evitar a transmisión do VIH a outras persoas.

 Contidos que se traballan nas sesións:

 • Promoción da saúde, auto-coidado e redución de comportamentos de risco.

 • Mellora da adherencia ao tratamento antirretroviral.

 • Información obxectiva sobre os aspectos relativos á infección polo VIH e a sida, e as hepatites virais.

 • Mellora da autoestima e percepción de auto eficacia.

Este programa contribúe a reducir o estigma e a discriminación das persoas co VIH e a SIDA empoderándoas e dotándoas de habilidades persoais que lles faciliten a superación do auto estigma asociado á infección.

Os/as educadores/as, son tomados en ocasións como referentes positivos para eliminar a barreira do estigma e a discriminación.

O/a Educador/a de Pares intervén individualmente con cada usuario/a, derivado ao programa polo Servizo de Mediciña Interna ou unidade de VIH do hospital. Todo iso realízase nun espazo facilitado polo Hospital. A relación entre o hospital e a ONG queda reflectida nun convenio de colaboración que se asina por ambas as partes e onde se establece tanto o protocolo de actuación, como as funcións, e deberes de cada parte.

En todalas sesións facilitaranse medios preventivos, ofertaranse outros servizos da entidade e acompañamentos a outros recursos e servizos nos casos que se valore necesario ou se demande.

O proxecto é de continuidade e renovable anualmente, supeditado á subvención concedida polo Ministerio de Sanidade á Coordinadora Estatal de VIH/SIDA (CESIDA). As intervencións están estruturadas en 5 sesións de aproximadamente 50 minutos de duración, con cada usuario/a, aínda que estas e poderán ver modificadas en función das necesidades dos/as usuarios/as do programa e do financiamento obtido. Inicialmente o programa arrinca con 5 horas/semana (1 mañá).

Perfil das persoas beneficiarias do programa:

 • Persoas con VIH recentemente diagnosticadas

 • Persoas que non presenten boa adherencia ás citas e/ou aos tratamentos

 • Acodes con VIH que desexen comunicar o diagnóstico a terceiras persoas.

 • Persoas coinfectadas (VIH-VHC-VHB) que vaian iniciar tratamento para o VHC e/ou VHB.

 • Persoas con VIH que desexen falar cunha persoa con VIH que manexe nas mellores condicións o proceso da enfermidade.

 • Persoas que manteñan ou se sospeiten condutas de risco.

 • Persoas con VIH con baixa autoestima.

 • Persoas que desexen realizar a proba do VIH.

Os datos relacionados coa saúde han de ter un alto nivel de protección segundo establécese na lei de protección de datos de carácter persoal. Cada usuario/a de o programa asinará unha cláusula na que cederá os seus datos unicamente para a mellor xestión do programa e onde se informa da non cesión dos datos a terceiros. Neste sentido tamén se informa do dereito a rectificación, modificación ou cancelación dos mesmos.

CONTACTO CON LAZOS Pro-Solidariedade:

Sede central da Asociación

Avda Dr Fleming 8-10 Baixo. CP 15401 Ferrol (A Coruña).

Tfno. 981 350 777

Horario de atención: Luns a Venres de 09.00 a 14.00 horas

Area Sanitaria de Trasancos

Carlos Varela

Tfno. 698 147 975

Correo-e: info@lazosprosolidariedade.org

Delegación na Area Sanitaria de Vigo

Cándida Álvarez

Tfno. Contacto: 663 023 032

Correo-e: vigo@lazosprosolidariedade.org